Jukebox Gumbo – Good Lovin’

Club Car Bar & Restaurant, Auburn, CA 3-14-15